Bryan

Trong những ngày đi học, tôi đến Đài Bắc từ Bình Đông, Đài Nam và Tân Trúc. Tôi cũng đi từ máy móc điện, kinh tế đến truyền thông đại chúng. Công việc của tôi đa dạng từ bán dẫn, thông tin điện tử, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu điện toán đám mây đến ngành dịch vụ, và mối quan tâm mới nhất Đó là nghiên cứu về ngành khách sạn.

Về đầu trang